1. Dobro i wszechstronny rozwój każdego ucznia - cel nadrzędny.

2. Realizacja programu wychowawczego.

3. Stworzenie w miarę możliwości nowoczesnych warunków kształcenia ( odpowiedni dobór programów nauczania).

4. Rozwijanie ducha przedsiębiorczości w celu umiejętności dokonywania wyborów.

5. Przygotowanie młodego człowieka do życia w " nowych" warunkach , tak , aby umiał radzić sobie w sytuacjach problemowych," stawiać czoło przeciwnościom losu"

6. Wyposażenie ucznia w niezbędną wiedzę, kształtowanie logicznego myślenia, przyczynowo - skutkowego.

7. Wyrównywanie szans dzieci wiejskich .

8. Ocenianie postępów ucznia zgodnie z WSO.

9. Pedagogizacja rodziców poprzez organizowanie spotkań z przedstawicielami pracowników Poradni Pedagogiczno- Psychologicznych oraz z innymi ciekawymi ludźmi.

10. Współpraca z rodzicami i instytucjami wspierającymi szkołę.

11. Tworzenie współpracujących dla dobra ucznia zespołów nauczycieli.

12. Samodoskonalenie się nauczycieli - tworzenie właściwych warunków.

13. Rozwój twórczej pracy nauczycieli.