Szkoła prowadzi gospodarkę finansowo-księgową jako jednostka budżetowa samofinansująca się.

Majątek SP im. H. Sucharskiego w Gościcinie
Szkoła prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej, rozliczającej się bezpośrednio z budżetem Gminy Wejherowo.
Szkoła dysponuje powierzoną w nieodpłatny zarząd nieruchomością, stanowiącą własność Gminy Wejherowo.
Szkoła nie posiada osobowości prawnej, a za jego zobowiązania odpowiada Gmina Wejherowo.


Kompetencje dyrektora , Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców,  i Samorządu Uczniowskiego zawarte są w Statucie Szkoły.
 

Informacja o prowadzonych w szkole rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych.

 • Księga inwentarzowa
 • Rejestr pracowników
 • Ewidencja akt osobowych
 • Rejestr wniosków, zaświadczeń i aktów nadania stopnia nauczycielskiego
 • Ewidencja wydanych świadectw ukończenia szkoły
 • Ewidencja dokumentacji szkolnej
 • Księga zastępstw
 • Księga zarządzeń wewnętrznych
 • Księga ewidencji dzieci
 • Księga uczniów
 • Rejestr wydanych legitymacji szkolnych i pracowniczych
 • Rejestr korespondencji
 • Archiwum dokumentacji szkoły